Aktualności

III CZP 57/16

​Czy samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej może nabyć własność tej nieruchomości przez...

III CZP 36/16

Czy umowa zawarta pomiędzy współwłaścicielami, na podstawie, której wyłączone zostało uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności na...

III CZP 4/16

Czy notariusz jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i...