top of page

Obszary praktyk

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. Dz.U.2019.540) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.


Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, zaś czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz obowiązany jest także zachować w tajemnicy okoliczności o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.


Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu (np. szpital), musi jednak za tym przemawiać charakter tej czynności lub jej szczególne okoliczności.

 

Praktyka Kancelarii obejmuje między innymi następujące czynności notarialne :

 

  • umowy dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości – gruntowych, budynkowych oraz lokalowych m.in.: umowy darowizn, umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali powstałych w wyniku przebudowy (nadbudowy) nieruchomości wspólnej wraz ze zmianą wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, umowy deweloperskie, umowy przeniesienia własności w wykonaniu umów zobowiązujących, umowy zniesienia współwłasności, umowy określające sposób korzystania z rzeczy wspólnej, umowy przedwstępne, umowy dożywocia, umowy o rentę, warunkowe umowy sprzedaży, umowy fiducjarnego nabycia własności, oferty przeniesienia własności nieruchomości i oświadczenia o przyjęciu ofert,

  • umowy w zakresie majątkowych stosunków małżeńskich m.in.: umowy wyłączające/ rozszerzające wspólność majątkową małżeńską, umowy podziału majątku wspólnego, ugody, oświadczenia przedstawicieli ustawowych wyrażające zgodę na wyjazd poza granice RP małoletniego dziecka,

  • czynności prawne związane z powstaniem, funkcjonowaniem, rozwiązaniem/likwidacją spółek osobowych i kapitałowych oraz fundacji, m.in.: umowy spółek, akty założycielskie, statuty spółek, protokoły zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, protokoły zgromadzeń Inwestorów Funduszy Inwestycyjnych, protokoły Zebrań Zarządów, Rad Nadzorczych, oświadczenia o objęciu udziałów/akcji, umowy wniesienia aportów na pokrycie udziałów/akcji, czynności dokonywane w związku z przekształceniem jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę, wzory podpisów,

  • czynności prawne z dziedziny prawa spadkowego m.in.: testamenty, w tym z możliwością rejestracji w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT), akty poświadczenia dziedziczenia, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów, umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia, umowy działu spadku, umowy zbycia spadku,

  • czynności prawne których przedmiotem są spółdzielcze własnościowe prawa, m.in.: umowy darowizn, umowy sprzedaży, umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu,

  • czynności takie jak m.in.: pełnomocnictwa, umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, przekształcenia spółdzielczych praw, protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych, protokoły stawiennictwa/niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie, protokoły stwierdzające przebieg pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne  np. protokół z treści strony internetowej, protokół odczytania SMS, akty ustanowienia służebności, akty ustanowienia użytkowania, umowy najmu, w tym najmu okazjonalnego, umowy dzierżawy, ustanowienia hipotek, oświadczenia o zwolnieniu nieruchomości spod obciążeń, umowy przeniesienia własności nieruchomości celem zwolnienia z długu (datio in solutum), oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu, umowy przejęcia długu, umowy przelewu wierzytelności, akty poddania się rygorowi egzekucji, sporządzanie poświadczeń, protestów weksli i czeków, deklaracji wekslowych, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, doręczenia oświadczeń czy przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dokumenty

Każda z dokonywanych przez notariusza czynności ma indywidualny charakter. W związku z powyższym przed dokonaniem czynności niezbędny jest kontakt z Kancelarią w celu przygotowania dokumentów potrzebnych do dokonania wybranej czynności notarialnej /np. dostarczenie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, wypisu z rejestru gruntów, właściwego pełnomocnictwa, odpisu orzeczenia sądu itp. Równocześnie notariusz udzieli stronom – bezpłatnie - niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, w tym także w języku angielskim oraz niemieckim.


Czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów - notariusz dokonuje na bieżąco.

Opłaty

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U.2018.272).

 

Notariusz - w zależności od dokonywanej czynności notarialnej - pobiera podatki i opłaty. Są to: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata sądowa - które notariusz przekazuje na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.


Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnych opłat sądowych oraz podatków.

Istnieje możliwość uregulowania należności za dokonanie czynności notarialnej przelewem na wskazany rachunek bankowy kancelarii, przy czym należne podatki i opłaty sądowe należy uiścić gotówką, ewentualnie – po wcześniejszym uzgodnieniu z kancelarią –  także przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej.

 

bottom of page