• ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

SN III CZP 116/14


Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 13 marca 2015 r. Czy dopuszczalne jest wyzbycie się prawa do użytkowania wieczystego części nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r. ​Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 52/19 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 24 stycznia 2020 r. Czy zawarcie przez spółkę zależną umowy poręczenia wekslowego wymienionej w art. 15 § 1 k.s.h. na rzecz członka zarządu spółki dominu

III CZP 83/19 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 27 listopada 2020 r. ​Czy uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym na skutek wyroku nakazującego wykreślenie wpis

III CZP 24/20 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r. Czy w sytuacji, gdy treść testamentu własnoręcznego nie pozwala na ustalenie kręgu osób powołanych przez spadkodawcę do spadku, gdyż ws