• ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

SN III CZP 116/14


Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 13 marca 2015 r. Czy dopuszczalne jest wyzbycie się prawa do użytkowania wieczystego części nieruchomości w drodze jednostronnej czynności prawnej?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2015 r. ​Użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 7/19

Data orzeczenia: 16 grudnia 2019 r. Czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 w zw. z art. 491[2] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, w odniesieniu do postępowania

III CZP 3/19

Skład 7 sędziów Data orzeczenia: 20 listopada 2019 r. ​Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej str

III CZP 26/19

Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 8 listopada 2019 r. Czy poświadczenie przez notariusza w trybie art. 88 zd. 2 ustawy z dnia 14.02.1991 r. - Prawo o notariacie (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.