• ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

III CZP 3/19

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 20 listopada 2019 r.

​Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

Postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. III CZP 17/18)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 52/19 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 24 stycznia 2020 r. Czy zawarcie przez spółkę zależną umowy poręczenia wekslowego wymienionej w art. 15 § 1 k.s.h. na rzecz członka zarządu spółki dominu

III CZP 83/19 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 27 listopada 2020 r. ​Czy uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym na skutek wyroku nakazującego wykreślenie wpis

III CZP 24/20 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r. Czy w sytuacji, gdy treść testamentu własnoręcznego nie pozwala na ustalenie kręgu osób powołanych przez spadkodawcę do spadku, gdyż ws