• ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

III CZP 24/20

III CZP 24/20

Skład 3 sędziów

Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r.

Czy w sytuacji, gdy treść testamentu własnoręcznego nie pozwala na ustalenie kręgu osób powołanych przez spadkodawcę do spadku, gdyż wskazano w nim jako spadkobierców przyjaciół spadkodawcy (mężczyzn z bliżej nieokreślonego zdjęcia), możliwe jest dociekanie woli osoby sporządzającej testament w oparciu o zeznania świadków lub samej zainteresowanej dziedziczeniem?​

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2021 r.Wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą być ustalane z wykorzystaniem, wszelkich środków dowodowych.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 52/19 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 24 stycznia 2020 r. Czy zawarcie przez spółkę zależną umowy poręczenia wekslowego wymienionej w art. 15 § 1 k.s.h. na rzecz członka zarządu spółki dominu

III CZP 83/19 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 27 listopada 2020 r. ​Czy uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym na skutek wyroku nakazującego wykreślenie wpis

III CZP 6/21 Skład 7 sędziów Data orzeczenia: 7 maja 2021 r. ​Czy w przypadku: a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub b) uznania za ni