• ARNOLD WALCZEWSKI | NOTARIUSZ

III CZP 52/19

III CZP 52/19 Skład 3 sędziów

Data orzeczenia: 24 stycznia 2020 r.

Czy zawarcie przez spółkę zależną umowy poręczenia wekslowego wymienionej w art. 15 § 1 k.s.h. na rzecz członka zarządu spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników spółki dominującej​?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2020 r. Udzielenie przez zależną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością poręczenia na wekslu wystawionym przez członka zarządu dominującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgody zgromadzenia współników spółki dominującej (art. 15 § 2 k.s.h.).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

III CZP 83/19 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 27 listopada 2020 r. ​Czy uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym na skutek wyroku nakazującego wykreślenie wpis

III CZP 24/20 Skład 3 sędziów Data orzeczenia: 26 lutego 2021 r. Czy w sytuacji, gdy treść testamentu własnoręcznego nie pozwala na ustalenie kręgu osób powołanych przez spadkodawcę do spadku, gdyż ws

III CZP 6/21 Skład 7 sędziów Data orzeczenia: 7 maja 2021 r. ​Czy w przypadku: a) stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub b) uznania za ni